Phone: 714-751-5805   .   Email: info@vacf.org
17150 Newhope Street, #203, Fountain Valley, CA 92708

CÁC TRANG WEB LIÊN KẾT - COMMUNITY LINKS

Liệt kê dưới đây là những trang web liên kết đồng bào có thể sử dụng với mục đích tham khảo. Hội Ung Thư Việt Mỹ không chịu trách nhiệm cho các nội dung được đăng trong các trang web này. Nếu quý vị có thắc mắc, quý vị có thể liên lạc thẳng với các cơ quan liên hệ. Cám ơn.
Listed below are some of the links in the community. VACF is not responsible for the contents on these websites. If you have any questions about the content of each website, you should contact that organization directly. Thank you.
Trang web này có thể sẽ được cập nhật hóa thường xuyên. This list could be updated regularly.

National Cancer Institute (Viện Ung Thư Hoa Kỳ)

American Cancer Society (Hội Ung Thư Hoa Kỳ): 1-800-ACS-2345

Orange County Asian and Pacific Islander Community Alliance (Liên Minh các Cộng Đồng Á Châu và vùng Đảo Thái Bình Dương)

Centers for Disease Control and Prevention (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ)

Foundation for Taxpayer & Consumer Rights (Hội dành Quyền Lợi cho Người Đóng Thuế & Người Tiêu Thụ): Tập hướng dẫn quyền lợi của bệnh nhân tại tiểu bang California

Office of Patient Advocate - State of California (Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Bệnh Nhân tại California)

California Department of Managed Health Care (Bộ Điều Hành Y Tế Quản Trị tại California) - HMO Help Center (Trung tâm Giải Quyết Trở Ngại với HMO) - (888) HMO-2219