Phone: 714-751-5805   .   Email: info@vacf.org
11770 Warner Avenue, #113, Fountain Valley, CA 92708   [ Bản đồ chỉ dẫn ]

Chương trình nhạc chủ đề "Mẹ Trong Lòng Người Đi"
do ban hợp xướng Ngàn Khơi trình diễn